https://doi.org/10.15407/iopt.2022.57.121

Optoelectron. Semicond. Tech. 57, 121-132 (2022)

O. D. Kupko, A. I. Shloma


Analysis Of The Sources Of Uncertainty On The Way To Creating A Luminance Unit Standard


A situation, folded in Ukraine with measurements of brightness, is considered, in particular, absence from 1991 of the State primary standard of units of brightness, from after what reproducing of unit of brightness takes a place at the level of photometers - workings standards and workings facilities of measuring of illumination.  On the example of the typical setting described in detail analysed a vagueness, arising up at reproducing units of brightness. The method of reproducing of unit of brightness is described.  The basic a uncertainty, related to the sensitiveness of photometer, based on the harmonized document was analyzed. Additionally in theory appraised a uncertainty, arising up from the difference of geometry of distribution of rays at calibration of photometer and at reproducing of unit of brightness, and similarly from distinction in the temperature condition of lamp. On the basis of experimental researches appraised a uncertainty, arising up from unideality of diagram orientation of radiation from a diffuser. On the basis of the offered method, measurings are appraised a uncertainty, the arising up from inaccurate knowledge areas of diaphragms are got. On the basis of the conducted estimations of the budget of uncertainty is analysed. Consequences in which using will result for realization and calibration the use as a source of screen of monitor are analysed. Expedience of creation of separate branch of measurings of brightness is marked on basis.

Keywords: 

References

    1. ГОСТ 8.023-90. Державна перевірочна схема для засобів вимірювань світлових величин безперервного і імпульсного випромінювань(скасований).

    2. Удосконалення державного первинного еталона одиниці сили світла. Український метрологічний журнал. 2016. № 1.С. 37-42.

3 Хюлст Г. Рассеяние света малыми частицами, пер. с англ., M., 1961.      

4 Кеrкеr M. The scattering of light and other electromagnetic radiation, N. Y.- L. 1969.

5. ДСТУ ISO/CIE 19476:2018 (ISO/CIE 19476:2014; Ed. 1.0, IDT), Вимоги до характеристик приладів для вимірювання освітленості та яскравості.

6 А.Д. Купко. Анализ погрешностей передачи световых единиц, обусловленных выбором режима горения лампы. УМЖ. 2012.№2, С.21-28.

7.  И.Н.Бронштейн, К.А.Семендяев Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов М.1981.720 стр.

8.  Купко О.Д. Метрологія та прилади 2019. №6. С. 18-23.

9.  В.А. Зверев, Е.В. Кривопустова, Т.В. Точилина. Оптические материалы. Часть 2 .Учебное пособие для конструкторов оптических систем и приборов. Санкт-Петербург. 2013. 148 стр.

10. Антон Самсонов. Светодиодная подсветка: второе дыхание ЖК-мониторов.07.11.2008.  https://www.osp.ru/pcworld/archive/2008/09.  

11. Антон Самсонов. HP DreamColor LP2480zx - управление цветом. Дата: 12/05/2009. http://www.adsl.kirov.ru/projects/articles/2009/05/22/hp_dreamcolor_lp2480zx_part2/. 

12. Ю. Г. Добровольський, Д. О. Калустова, О. Д. Купко, П. І. Неєжмаков, А. В. Рибалочка, Б. Г. Шабашкевіч, В. Г. Юр’єв. Спектральні похибки серійних вітчизняних люксметрів при вимірюванні випромінювання світлодіодних джерел.  Український метрологічний журнал. 2017.№ 2. С.19-26. 

13. CIE S 025/E:2015. Test metod for LED lamps, LTL luminaires and LED moduls.

О. Д. Купко, А. І. Шлома

АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ НА ШЛЯХУ СТВОРЕННЯ ЕТАЛОНА ОДИНИЦІ ЯСКРАВОСТІ

Розглянута ситуація, що склалася в Україні з вимірюваннями яскравості, зокрема, відсутність з 1991 року Державного первинного еталона одиниць яскравості, із-за чого відтворення одиниці яскравості відбувається на рівні фотометрів - робочих еталонів і робочих засобів вимірювання освітленості. На прикладі типового, детально описаного  приладу, проаналізовано невизначеності одиниці яскравості, що виникають при відтворенні. Описана методика відтворення одиниці яскравості.  Проаналізовано основні невизначеності, що пов'язані з чутливістю фотометра. Додатково теоретично оцінено невизначеності, що виникають внаслідок відмінності геометрії розповсюдження променів під час калібрування фотометра і під час відтворення одиниці яскравості, а також внаслідок відмінності в температурному режимі лампи. За допомогою експериментальних досліджень оцінені невизначеності, що виникають внаслідок неідеальності діаграми спрямованості випромінювання від поверхні. На основі запропонованої методики вимірювання оцінено невизначеності площі діафрагми, що виникають. На основі проведених оцінок запропонований і проаналізований бюджет невизначеностей.  Надано невизначеності вимірювань, що обумовлені відмінністю спектральних характеристик джерел, до яких призведе використання екрана монітора у якості джерела під час відтворення та калібрування. Показана можливість забезпечити вимірювання яскравості на рівні, представленому в СМС рядках провідних метрологічних країн. Відмічена доцільність створення окремої гілки вимірювань яскравості, яку очолює Державний первинний еталон яскравості.  

Ключові слова: